Viac ako desať rokov odborných skúseností, vzdelanie, zodpovedný a trpezlivý prístup ku klientom či používanie najmodernejších technológii, nás predurčuje byť vašim partnerom vždy, keď potrebujete akékoľvek služby v odbore geodézia, kartografia či kataster.

Služby

Meranie záujmových území (vodné plochy, lesy, poľnohospodárstvo)

 
 • Zoznamy vlastníkov pozemkov a iných dát podľa katastra nehnuteľností
 • Stanovenie záberu pozemkov a jeho grafické vyobrazenie

 Služby pre projektantov

 
 • Polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii, šetrenie priebehu inžinierskych sietí, šetrenie vlastníckych vzťahov, zákres vlastníckych hraníc podľa katastra nehnuteľností.
 

Geodetické práce súvisiace s realizáciou stavieb

 
 • Zakladanie bodových polí a vytyčovacích sietí
 • Zameriavanie skutočného stavu
 • Stanovenie posunov, kubatúr, pozdĺžnych a priečnych profilov a ostatných priestorových vzťahov
 • Polohové a výškové osadenie stavieb
 • Vytýčenie stavebných objektov, priebežná kontrola realizácie stavebných objektov
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie objektov)
 Geometrické plány
 
 • Rozparcelovanie stavebných a iných pozemkov
 • Zameriavanie stavieb pre účely kolaudačného rozhodnutie
 • Obnova hraníc pôvodných pozemkov
 • Zameriavanie rozostavaných stavieb na zápis stavby do LV pri poskytnutí úveru, pri zriadení vecného bremena alebo iných požiadaviek klienta
 • Zameranie adresných bodov
 

Vytyčovanie hraníc pozemkov

 
 • Vypracovanie vytyčovacích nákresov vlastníckych hraníc
 • Vypracovanie zjednodušených rozdeľovacích plánov
 

Realitný servis

 
 • Sprostredkovanie predaja, kúpy či prenájmu nehnuteľností
  Komplexné poradenstvo

Referencie

Kontakt

Ladislav GAZDÍK

mail: ladislav.gazdik@gmail.com

mobil: +421 915 104 800

G.P.G. s.r.o.

Adresa:

Budova Mestského úradu

II. poschodie

Komenského 3

990 01 Veľký Krtíš